“Navštívte náš kúsok raja”

Milí priatelia,

náš Gazdovský dvor spolupracuje s občianskym združením ÚĽANSKÁ MOKRAĎ

Činnosť OZ ÚĽANSKÁ MOKRAĎ:

  • ochrana a starostlivosť kritériových a ohrozených druhov vtákov v chránenom vtáčom území Úľanská mokraď
  • budovanie vyhovujúcich plôch vhodných pre reprodukčné aktivity pre vodné vtáctvo
  • posilňovanie populácie ohrozených a kritických druhov vtákov viazaných svojim spôsobom života na vodné plochy a ich návrat do voľnej prírody v rámci reintrodukcie
  • vytvorenie zoo kútika za účelom environmentálnej a chovateľskej výchovy
  • podpora vzdelanosti v oblasti produkcie a následného spracovania farmárskych produktov s ohľadom na potreby zvierat a okolitú krajinu
  • vzdelávanie v oblasti nakladania s odpadmi a recyklácie odpadov
  • organizovanie tvorivých dielní

 

 Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane?

 Fyzická osoba

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €.


Postupujte nasledovne:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Súbor na stiahnutie: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 01-2018.pdf

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 Súbor na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

3. Ak Ste vykonávali dobrovoľnícku prácu pre našu organizáciu  v roku 2017 v rozsahu aspoň 40 hodín, môžete poukázať 3 % z dane. V takomto prípade Vám vystavíme potvrdenie.

4. Pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

    (zamestnanec do 31.3.2018, SZČO do 3.4.2018)

 

Právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Vyplňte údaje OZ Úľanská mokraď:

IČO: 50 200 381

Právna forma: občianske združenie

Názov: ÚĽANSKÁ MOKRAĎ

Adresa: Záhradná 545/5, Pusté Úľany, 925 28

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU !